slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Projekty i programy edukacyjne i profilaktyczne

 

PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE

"Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki Aglomeracji Opolskiej"
www.sn.rzpwe.opolskie.pl/

"Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów"

„Lepsza szkoła” – program badający kompetencje
uczniów kl. IV-VI z języka polskiego, matematyki i historii.
www.ls.gwo.pl

„Świerszczykowy klub pożeraczy liter” – projekt promujący czytelnictwo
www.nowaera.pl/edukacjawczesnoszkolna/klubpozeraczy

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

„Chrońmy dzieci”
www.chronimydzieci.fdn.pl

„Cyberbezpieczny uczeń” - program podniesienia świadomości
w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu

http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/programy-i-projekty/cyberbezpieczny-uczen

„Szklanka mleka”- uczniowie otrzymują mleko
lub produkty mleczne w czasie trwania programu.
www.arr.gov.pl

„Owoce i warzywa w szkole”- uczniowie klas młodszych otrzymują porcje
owoców i warzyw w czasie trwania programu
www.owocewszkole.org

„Klub Bezpiecznego Puchatka” – program
dot. bezpiecznych zachowań na drodze, w domu, w szkole
www.bezpiecznypuchatek.pl

„Mam kota na punkcie mleka”-edukacja w zakresie walorów odżywczych mleka i produktów mlecznych oraz zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania
www.dzieciakimleczaki.pl

„Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci i młodzieży”
www.wp.kuratorium.opole.pl

„Nie pal przy mnie proszę” -program edukacji antytytoniowej dla kl. I-III
www.sanepid.opole.pl/?dep=672

„ Znajdź właściwe rozwiązanie”– program profilaktyki palenia tytoniu dla kl. IV-VI
www.sanepid.opole.pl/?dep=672

„Trzymaj formę”– program promujący aktywny styl życia i racjonalne odżywianie
www.trzymajforme.pl

POZOSTAŁE

„Góry Grosza”
www.towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

„Zbieraj baterie –chroń środowisko”
www.komunikaty.pl/komunikaty/p/Komunikaty/5269955/

Zbieranie nakrętek

____________________________________________________________________________

PROJEKT CZYTELNICZY REALIZOWANY
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II
W BOGUSZYCACH
„PODRÓŻE PO LITERATURZE”

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła."
Wisława Szymborska

Założenia projektu:
            Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje samorzutnie. To właśnie dorośli, rodzice, nauczyciele i wychowawcy powinni ją zaszczepić w procesie nauczania i wychowania.
            Głównym założeniem projektu będzie motywowanie uczniów do czytania, wyrabianie u nich nawyku sięgania po książkę. Zaprojektowane zadania przyczynią się do bliższego zapoznania z bogatym światem książek i pokonania stereotypowego podejścia do lektur.

Czas realizacji:  październik  2016  – kwiecień 2017

Koordynator: Beata Romaniszyn – nauczyciel bibliotekarz oraz edukacji wczesnoszkolnej

Realizatorzy: uczniowie klas I-VI, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor

Cele ogólne:
1. Zwiększenie kompetencji czytelniczych uczniów.
2. Popularyzowanie czytelnictwa.
3. Poznanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
4. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
5. Zmotywowanie uczniów do sięgania po książkę.
6. Wykształcenie wrażliwości i gustów czytelniczych.

Cele szczegółowe:
- zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
- poprawa stanu czytelnictwa w szkole,
- rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,
- przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,
- zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów,
- rozwijanie zainteresowań literackich,
- poznanie historii pisma, materiałów pisarskich, form książki, urządzeń służących komunikacji i ich roli w rozwoju cywilizacji,
- uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.

Metody:
Poszukujące i problemowe /dyskusja
Dramowe (inscenizacja, scenki dramowe)
Praktycznego działania: warsztaty, czytanie, słuchanie, mówienie
Wycieczki i spotkania autorskie

Harmonogram działań:

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

REALIZATORZY

TERMINY REALIZACJI

Opracowanie projektu

Przedstawienie RP

B. Romaniszyn

IX 2016r.

Książkowy  pokaz mody

Prezentacja  klasowej top listy ulubionych książek w formie graficznej (np. w formie plakatu)

Wychowawcy klas, uczniowie

XI 2016 r

Poczta Życzliwego Słowa

Wyszukiwanie w książkach „miłych ” słów , cytatów i wręczanie ich  kolegom .

Uczniowie kl. II-VI

B. Romaniszyn

23 XI 2016 r. w ramach Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień

Dzień Misia

Podczas zajęć: Spotkania z książką

B. Romaniszyn

XI 2016 r.

Wśród greckich bogów

Konkurs mitologiczny

Wychowawca kl. V

XI 2016 r.

Szkolna złota piątka

Wybór pięciu najczęściej polecanych książek wśród uczniów (wybór w drodze głosowania)

Wychowawcy, uczniowie, rodzice

XII 2016 r.

Mistrz czytania

Wybory Mistrza czytelnictwa w drodze eliminacji w poszczególnych klasach

Wychowawcy klas, uczniowie

Od X 2016 r. do IV 2017

Cytaty i wiersze o książce

Wyszukiwanie sentencji, aforyzmów, cytatów o książce i prezentacja na gazetce szkolnej

Uczniowie kl. II-VI, B. Romaniszyn

Od X 2016 .r. do IV 2017 r.

Korowód książkowych postaci

Pokaz postaci z ulubionych książek – konkurs na najefektywniejszy strój.

Uczniowie, rodzice, wychowawcy

Dzień Biblioteki

Pierwszy krok w poezję

 II Konkurs Recytatorski dla klas II –III i IV – VI- eliminacje  przeprowadzone w klasach, po trzy osoby z każdej klasy wchodzą do finału

Wychowawy, uczniowie, B. Romaniszyn

III 2017 r.

Zalety wspólnego czytania książek

Pogadanka dla rodziców

Pedagog szkolny

W trakcie realizacji projektu

Historia książki i pisma

Wyszukiwanie informacji i przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania oraz prezentacja albumów.

Uczniowie, nauczyciele

IV 2017 r.

Konkurs literacko – plastyczny „Moja bajka”

Tworzenie własnych autorskich książeczek (opowiadanie ,bajka, historyjka obrazkowa itp.)

Uczniowie i nauczyciele

W trakcie realizacji projektu

III Gminny Konkurs Recytatorski wierszy w Zimnicach Wielkich

Przygotowanie uczniów i udział w konkursie

Uczniowie kl. I-III, wychowawcy kl. II i III

Dzień Biblioteki

Wystawa prac wykonanych przez uczniów w trakcie trwania projektu. Przygotowanie sprawozdania, dokumentacji

Nauczyciele, pedagog szkolny, koordynator projektu

IV 2017 r.

Podsumowanie działań

Przygotowanie sprawozdania, dokumentacji

Nauczyciele, pedagog szkolny, koordynator projektu

IV 2017 r.

Spodziewane efekty:

Uczeń:
1. Częściej spędza wolny czas, czytając książki,
2. Dostrzega wartości wynikające z obcowania z książką.
3. Zna czynniki wpływające na efektywne czytanie i stosuje w praktyce,
4. Chętnie uczestniczy w konkursach czytelniczych
5. Częściej odwiedza bibliotekę szkolną i publiczną
6. Wzrost czytelnictwa w szkole
7. Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputera wśród uczniów

Ewaluacja:
Obserwacja poziomu aktywności uczniów na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu, porównanie stanu czytelnictwa w roku szkolnym 2016/2017 z poprzednimi latami.

Opracowała pani Beata Romaniszyn