slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

poniedziałek, 07 styczeń 2019 19:51

Projekt edukacyjny realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Matematyczne opowiadania- czyli o tworzeniu i rozwiązywaniu zadań tekstowych”

Napisał

            Projekt realizowany w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Boguszycach. Został opracowany do realizacji z uczniami kl. VIII pod opieką wychowawcy mgr Kamili Adamskiej 22.10.2018- 30.11.2018  Skierowany był do uczniów i ich wychowawców i był  świetną zabawą i ciekawym doświadczeniem a przede wszystkim nauką  opartą nie na bezmyślnym zapamiętywaniu i odtwarzaniu lecz aktywnym i  samodzielnym poszukiwaniu nietuzinkowych zagadnień matematyki oraz jej zastosowań w życiu codziennym.

          Celem projektu było rozwijanie zainteresowań matematycznych,  technicznych, przyrodniczych  i informatycznych, zdolności poznawczych i kształcących, rozwijanie sprawności rachunkowej ,poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach , rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, zadań stwarzających problemy, z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji, analizowanie i twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów, kreowanie umiejętności współdziałania w zespole, pokazanie praktycznego zastosowania matematyki, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania, świadome korzystanie z tekstu matematycznego, samodzielne redagowanie tekstów matematycznych, precyzyjne formułowanie wypowiedzi oraz uzasadnianie wykonywanych operacji matematycznych, aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów.

           Metody i formy: konkursy, doświadczenia, działania praktyczne, praca z tekstem matematycznym, praca z zadaniami problemowymi w oparciu o książkę „To nie jest kolejna książka do matmy” Anny Weltman oraz o przewodnik po nieznanym wszechświecie „ Nie mamy pojęcia”, wykorzystanie technologii informacyjnej i zasobów internetu, burza mózgów prace plastyczne, praca indywidualna i grupowa.

          Proponowane zadania i sposoby ich realizacji: akcja: „Zagadki i łamigłówki dla młodszych kolegów”- czyli samodzielne wymyślanie  zadań kierowanych do uczniów klas IV-VII,  mini książeczki z zadaniami,  gazetka szkolna

           Zorganizowano :wystawę prac, konkurs na najciekawsze zadanie, konkurs matematyczny zorganizowany przez uczniów klasy VIII dla uczniów młodszych klas, oprawa plastyczna przygotowanych zadań- gazetka szkolna.

          Osiągnięcia uczniów: utrwalono i poszerzono wiadomości z podstawy programowej, uzupełniono wiedzę matematyczną zadaniami nietypowymi, umiejętność zastosowania wiedzy w życiu codziennym, dobierano odpowiednie metody rozwiązania zadania, dostrzegano związki przyczynowo-skutkowe, prawidłowo wnioskowano, samodzielnie wykonywano działania i wykazano się własną inwencją twórcza, przedstawiano własne rozwiązania zadania w sposób jasny i czytelny, właściwe korzystano z dostępnych źródeł wiedzy matematycznej.   Cele zostały osiągnięte.    

                                                                           mgr Kamila Adamska